151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Рівні освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Молодший бакалавр
Бакалавр
Бакалавр 
на основі ОКР "Молодший спеціаліст"
Магістр

Програма спрямована на підготовку фахівців
для проектування, розробки та експлуатації автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують знання з розробки, зокрема, інформаційного, математичного та програмного забезпечення,  монтажу та експлуатації систем автоматизації, моделювання та оптимізації систем управління, розробки розподілених систем та промислових мереж, створення сучасних інформаційних технологій управління тощо

Цілі освітньої програми:

- оволодіти методами та програмними засобами моделювання, проектування, автоматизованого керування складними організаційно-технічними об’єктами, інформаційними технологіями; знаннями технічних засобів автоматизації, вміннями розробляти прикладне програмне забезпечення різного призначення для систем автоматизації.

- оволодіти для застосовування на практиці сучасні програмно-технічні засоби та комп’ютерно-інтегровані технології для проектування, моделювання, дослідження та експлуатації систем автоматизації.

Практична складова підготовки:
Проходження практик на передових підприємствах, які експлуатують системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології. Тісна співпраця з промисловими підприємствами регіону. Практична підготовка при виконанні реальних кваліфікаційних проектів на діючих підприємствах. Інтеграція знань з перспективних напрямків проектування систем автоматизації з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій. Підготовка висококваліфікованих фахівців на високому методичному та професійному рівні.
Місця працевлаштування: 
- у сфері проектування, виробництва, експлуатації, організаційно-управлінській;
- інженерно-економічній та в комерційній діяльності.- на промислових підприємствах, які випускають засоби виміру, аналізу, обробки і представлення інформації, пристрої регулювання, автоматичні і автоматизовані системи управління;
- на підприємствах споріднених галузей, організаціях і фірмах різних форм власності для виконання проектування, експлуатації і наукових досліджень ефективних засобів автоматизації і систем управління.Догори