Історія кафедри

  01.09.2021 року рішенням Вченої ради УІПА відбулось об'єднання двох кафедр: Кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій та Кафедри охорони праці стандартизації та сертифікації.

З історіями кафедри ви можете ознайомитися нижче.

Історія кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій 

Історія сучасної кафедри Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій (ТЕ та ЕТ) починається з організації в УЗПІ у 1958 р кафедри теплогазопостачання та вентиляції, яка здійснювала заочне і вечірнє навчання за двома спеціальностями – «Теплові електричні станції» та «Промислова теплоенергетика». Згодом вона була перетворена на кафедру загальної теплотехніки.

      Обов’язки завідувача кафедри до 1961 р виконував доц. А.М. Жуков, а з 1961 по1963 р – начальник котельного цеху ТЕЦ-3 Ф.М. Лебедєв. На період з 1963 по 1969 р кафедру очолив проф. С.І. Дробязко.

     Тим часом потреба в інженерах-теплоенергетиків у країні безперервно зростала. Це було зумовлено, з одного боку, нарощуванням виробництва парових і газових турбін на Харківському турбінному заводі, зростанням обсягів проектних робіт, розширенням й модернізацією діючих ТЕС та АЕС західних регіонів України, що проводилися харківськими відділеннями інститутів «Енергопроект» та «Гідропроект». З іншого боку, такі фахівці були дуже потрібні для участі в налагодженні та експлуатації теплоенергетичного устаткування. Адже на той час закінчувалося спорудження перших черг Луганської, Старобешівської і Миронівської ТЕС, було розпочато будівництво Зміївської та Криворізької ТЕС, розширювалася Придніпровська ГРЕС, розпочався монтаж першого в країні енергоблоку потужністю 800 МВт на Слов’янській ТЕС. Враховуючи ці фактори та необхідність поповнення кафедри кадрами з своїх же випускників, з ініціативи завідувача кафедри проф. С.І. Дробязко в УЗПІ почалася підготовка інженерів-теплоенергетиків з денною формою навчання, а в 1971 р. відбувся їх перший випуск. 

      Протягом першого десятиліття (1958-1968 рр.) був повністю укомплектований професорсько-викладацький склад кафедри. Штатними співробітниками стали кандидати технічних наук, доценти А. П. Жуков, Є. М. Новохацький, Б. Г. Кокшенов, В. В. Данилов, викладачі П. М. Запорожець, О.Н. Смоленський, 3.А. Зав’ялова . На умовах сумісництва працювали провідні фахівці енергетичних підприємств і організацій м.Харкова: директор ТЕЦ-4 А. І. Радзівілов, начальник котельного цеху ТЕЦ-3 Ф.М. Лебедєв, начальник турбінного цеху ТЕЦ-3 М.Є. Труб, директор ЕРП «Харківенерго» А.П. Сукачов, заступник директора НІПІчерметенергоочистка, д-р техн. наук О.В. Філіп’єв, заст. директора ЦНДІКА, доц. М.О. Дуель, а також провідні викладачі споріднених кафедр ХПІ та ХІІТ (зокрема проф. О. П. Чиркін) та ін.

           Перше десятиліття існування кафедри відзначено початком науково-дослідницької діяльності з тематики, актуальної для ТЕС Харківщини. Ця діяльність головним чином була спрямована на розв’язання проблем використання природного газу Шебелінківського родовища як палива для енергетичних котлів. Новаторською  у цій галузі стала робота Ф.М. Лебедєва, розпочата ним на ТЕЦ-3 і закінчена після його переходу на кафедру. Впровадження її результатів дозволило поліпшити роботу пальникових пристроїв і підвищило надійність топкових екранів котлів.

       Одночасно на ТЕЦ-3 та ТЕЦ-4 проводили дослідні роботи з спільного спалювання в топках котла вугільного пилу і природного газу із використанням розробленого на кафедрі хроматографічного методу аналізу продуктів згоряння. Керували роботою доц. Ф.М. Лебедєв і проф. С.І. Дробязко. У роботі також брали участь ас. 3.А. Зав’ялова, аспіранти В.І. Промоскаль, І.Г. Шелепов, А.П. Назарчук, Н.М. Зайцева.


 РОЗВИТОК

     Друге десятиліття в історії кафедри почалося з її поділу. На базі кафедри загальної теплотехніки були організовані дві кафедри: теплових електричних станцій (ТЕС), яку очолював канд. техн. наук, доц. Є.М. Новохацький, та промислової теплоенергетики (ПТЕ), якою завідував д-р.техн. наук, проф. С.Г. Вессельман.  

        З 1969 р. кафедру очолює  канд. техн. наук І. Г. Шелепов. Він продовжив роботу з формування складу викладацьких кадрів, і до початку 70-х рр. понад 70% педагогічного колективу кафедри становили викладачі з вченими ступенями і званнями, в тому числі доктори технічних наук,професори О. П. Чиркін та Я.А. Левін; кандидати технічних наук,доценти В.І. Промоскаль, А.П. Назарчук, О.Т. Секунда, О.Г. Кнабе, В.І. Мірошниченко, Л.І. Загребельна, О.П. Гридін. До роботи за сумісництвом був залучений д-р фіз. наук, проф. Н.С. Репалов. Кафедру поповнили і перші випускники денної форми навчання Т. І. Бикова, Ю.О. Щур, М.М. Нечуйвітер, С.П. Полковников, Л.М. Омельченко, Злотницький А.Д., Лугініна Т.Т.

      Постійний зв’язок з випускниками, з керівництвом та провідними фахівцями багатьох ТЕС і АЕС країни завжди допомагав кафедрі своєчасно враховувати в навчальному процесі актуальні проблеми виробництва енергії. Тому наприкінці 70-х років з ініціативи кафедри Рада інституту затвердила низку нових навчальних дисциплін, у тому числі: «Монтаж і ремонт енергообладнання», «Ядерні енергетичні установки», «Екологічне забезпечення ТЕУТЕС».

     За участю співробітників кафедрина ТЕЦ-3 були проведені балансові та режимно-налагоджувальні випробування нового газомазутного котла № 9 та складено режимні карти цього котла із використанням газохроматичної апаратури, яку розроблено на кафедрі. Крім того, на діючому обладнанні ТЕЦ-3 була відпрацьована методика проведення лабораторної роботи «Теплові балансові випробування котельного агрегату», яка проводиться і на сьогодні.

         Наприкінці 70-х рр. на ТЕС країни виникає тенденція до використання палива погіршеної якості, що супроводжувалося технологічними втратами у процесі його спалювання. Кафедра взяла участь у розв’язанні цієї проблеми шляхом модернізації топочно-пальникових пристроїв з ефективним контролем якості їхньої роботи. Так, проведена модернізація і реконструкція десяти пальників котлів № 6 та № 8 Криворізької ГРЕС (керівник – НазарчукА.П., відповідальний виконавець –м.н. с. Л.В. Морозова), розроблені методи контролю якості процесів горіння за допомогою хроматографічного аналізу його продуктів (впроваджено на Зміївській ГРЕС, керівник –доц. Промоскаль В.І., відп. вик.– ас. Щур Ю.О.). В умовах Кременчуцької ТЕЦ проведено дослідження та розробка методу електрохімічного газоаналізу для контролю процесу горіння мазуту (кер.– доц. Промоскаль В.І., відп. вик.– ас. Щур Ю.О.).

       У 80-і роки рішенням Міненерго УРСР та Мінвузу УРСР було організовано три філії кафедри ТЕС УЗПІ:

1) На Зміївській ГРЕС (1984 г.). Зав. філією – директор станції В. П. Мережко.

2) У південній філілії Всесоюзного теплоенергетичного інституту, м.Горлівка (1987г.). Зав. філією –директорЮжВТІ, д-р.техн. наук, проф. А. А. Мадоян.

3) У Інституті проблем машинобудування АН УРСР (1988 р). Зав. філією –д-р.техн. наук, проф. А. А. Палагін.

    Наявність філій кафедри в організаціях різного профілю дозволило урізноманітнити та актуалізувати тематику НДР студентів, курсових та дипломних проектів, яка враховувала нагальні завдання практичної теплоенергетики: модернізації, реконструкції та технічного переозброєння діючих ТЕС, розв’язання екологічних проблем.

         З 1981 р на кафедрі проводилась цільова підготовка інженерів-теплоенергетиків. Усього було укладено 11 договорів з енергетичними підприємствами (ВЕО Харківенерго, Донбасенерго і Дніпроенерго) щодо цільової підготовки. Такі угоди забезпечували комплектування контингенту студентів першого курсу в середньому на 30-50%. Відповідно до договорів, сторони виконували такі обов’язки: профорієнтаційна робота, організація виробничої практики, узгодження тематики курсових і дипломних проектів, стажування викладачів кафедри.Також передбачалосязалучення викладачів і студентів денної форми навчання до НДР за тематикою підприємств та впровадженню результатів наукових робіт у виробництво.


У 1988 р кафедра ТЕС була перейменована в кафедру теплоенергетичних установок теплових електричних станцій («ТЕУ ТЕС»).

У 1990 р УЗПІ був перейменований у Харківський інженерно-педагогічний інститут (ХІПІ)

1994 р. – за Державною акредитацією інститутом одержано IV рівень і статус Української інженерно-педагогічної академії (далі – УІПА).

         З урахуванням процесів соціально-економічних змін,які відбуваються в суспільстві,кафедра акцентувала своєю діяльність на взаємній зацікавленості і відповідальності підприємств, установ, навчальних закладів та тих, хто навчається, упідвищенні якості підготовки інженерно-технічних кадрів для енергетики і ефективності використання їх на виробництві. Саме тому кафедра дійшла висновкущодо необхідності організації навчально-науково-виробничого комплексу (ННВК) «Енергетик» (липень 1990).             До цього комплексу увійшли:

1) кафедра «ТЕУ ЕС» ХІПІ(з філіями на Зміївській ГРЕС, на ЮжВТІ та вІПМАШі), кафедри електричних станцій і електропостачання (ХІПІ) (з філіями на Харківській ТЕЦ-3), кафедра економіки галузей промисловості (ХІПІ);

2) підприємства виробничих об’єднань (ВЕО) «Донбасенерго», «Дніпроенерго» та «Харківенерго»;

3) харківське відділення інституту «Атоменергопроект»;

4) Зуєвський, Штерівський, Київський, Бурштинський енергетичні технікуми;

5) Придніпровський і Слов’янський енергобудівельні технікуми;

6) Зуєвські СПТУ № 48 і середня школа № 17. 

       Керувала діяльністю ННВК «Енергетик» науково-технічна рада на чолі з ректором ХІПІ С.Ф. Артюхом. Одним з перших було рішення НТР про відкриття спеціального факультету з перепідготовки інженерів енергетичних підприємств і працівників, які не мають базової енергетичної освіти. У 1991 році, за наказом Мінвузу та Міненерго УРСР при ХІПІ був організований факультет перепідготовки кадрів за спеціальністю «Екологія та підвищення ефективності використання природних ресурсів (спеціалізація –ефективність теплоенергетичних установок і захист навколишнього середовища)». В. о. декана був призначений доц. В.І. Промоскаль. 

          Згодом до роботи на кафедрі долучились провідни фахівці у галузі вітчизняного турбобудування: член-коресподент НАН України, доктор технічних наук, професор Олександр Леонідович Шубенко і доктор технічних наук, професор Віктор Павлович Сухінін.

Усі роки своєї діяльності кафедра цілеспрямовано розв’язувала завдання комп’ютеризації навчального процесу, враховуючи зростаючу роль комп’ютерів в умовах експлуатації енергоблоків ТЕС і АЕС, на сьогодні кафедра має сучасний комп’ютерний клас, який підключений до мережі Internet.

            Основні напрямки використання комп’ютерної техніки на кафедрі:

1) розв’язання прикладних задач з розрахунків режимів основного і допоміжного теплоенергетичного устаткування ТЕС і АЕС. З цією метою з усіх дисциплін кафедрою розроблено програмне забезпечення для теплових, теплогідравлічних, міцнісних та екологічних розрахунків теплоенергетичного обладнання. Програмне забезпечення використовується при проведенні лабораторного практикуму, контрольних робіт, курсового та дипломного проектування, а також для математичного моделювання технологічних процесів, які перебігають у реальних енергетичних об’єктах.

2) широке впровадження у навчальний процес навчальних програм з метою вивчення конструкцій, умов роботи, технології експлуатації і ремонту, можливості модернізації та реконструкції теплоенергетичного обладнання, систем автоматизованого управління технологічними процесами;

3) вивчення студентами сучасних програмних комплексів (AUТOCAD, MATLAB та ін) Для систем автоматизованого проектування елементів турбоустановок.

Сучасний стан і перспективи

   У жовтні 2010 р. кафедру очолив доктор технічних наук, професор Геннадій Іванович Канюк, який захистив докторську дисертацію зі спеціальності 05.13.07 — Автоматизація процесів керування. У тому ж році кафедру ТЕУ ТЕС та АЕС  було перейменовано у кафедру теплоенергетики та енергозберігаючих технологій (ТЕ та ЕТ).  

З метою підвищення ефективності підготовки висококваліфікованих інженерних і інженерно-педагогічних кадрів, їх компетентності на відповідальності актуальним завданням, що стоять перед розвитком промисловості, науки та освіти України, в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено реорганізацію деяких кафедр та факультетів. При цьому на кафедрі ТЕ та ЕТ, окрім базової спеціальності «Теплоенергетика», були ліцензовані та акредитовані нові перспективні інженерні та інженерно-педагогічні спеціальності:

015.14 Професійна освіта. Нафтогазова справа;  

015.06 Професійна освіта. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації; 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

         Відповідно, викладатський склад кафедри ТЕ та ЕТ було підсилено провідними викладачами кафедр Автоматизованих систем управління ( к.т.н., доц. Василець Т.Ю., к.т.н., доц. Антоненко Н.С., к.т.н., доц. Прокопенко О.О., ас.Ерьоміна Н.С.); Автоматизації енергетичних процесів ( к.т.н., доц. Мезеря А.Ю., к.т.н., доц. Хоменко В.В.) та Автоматики та радіоелектроніки (ас. Федюшин О.І.).


Актуальною сучасною проблемою енергетичної галузі є проблема енергоносіїв, розв’язання якої має комплексний характер та істотно залежить від професійної компетенції інженерно-технічних кадрів, зайнятих у нафтогазовому секторі. Для інноваційного розвитку цього високотехнологічного сектора необхідна безперервна та всебічна освіта працівників усіх рівнів та кваліфікації з метою забезпечення їхніх належних професійних якостей.

 

Звідси особливої актуальності набуває наявність у галузі і, відповідно, діяльність таких фахівців, які володіли б не тільки необхідними технічними знаннями, а й розумінням психічних особливостей їхнього засвоєння, вміннями викликати цікавість тих, хто навчається,до них, вміннями передати ці знання.

Виходячи з вищевикладеного,  на кафедрі ТЕ та ЕТ було розпочато навчання студентів за напрямом підготовки «Професійна освіта. Нафтогазова справа». Цей напрямок забезпечує базовий рівень вищої освіти  для потреб промислових підприємств нафтогазової галузі в цілому, а також майстрів виробничого навчання в галузі освіти, методистів для закладів професійно-технічної освіти (професійно-технічні училища, ліцеї, технікуми), підприємства газо- та нафтодобувного і газо- та нафтопереробного комплексів. Профіль підготовки – «Трубопровідний транспорт, транспортування та зберігання нафти та газу». Також на кафедрі проводиться навчання бакалаврів і магістрів з цього напрямку і профілю підготовки.

    Враховуючи науковий профіль, завідувача кафедри проф. Канюка Г.І. (автоматизація процесів керування) та низки провідних викладачів (доц. Василець Т.Ю., доц. Мезеря А.Ю., доц. Антоненко Н.С., доц. Хоменко В.В., доц. Близниченко О.М.), на кафедрі активно розвиваються  навчальний процес та цикли наукових досліджень у галузі 15.Автоматизація та приладобудування. Ведеться підготовка кваліфікованих фахівців за освітніми рівнями «молодший бакалавр», «бакалавр»,  «магістр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Спеціальність є універсальною, багатопрофільною, зокрема — широко використовується у паливно-енергетичному комплексі, тепловій та атомній енергетиці, нафтогазовій справі ( системи автоматизованого керування технологічними процесами, технічної діагностики, вимірювання та ідентифікації технологічних параметрів, маніпулятори та робототехнічні комплекси та ін.). 

     На усіх теплових і атомних електростанціях існують спеціальні структурні підрозділи — цехи теплової автоматики та вимірювань (ЦТАВ) у яких знаходять своє місце чисельні випускники кафедри ТЕ та ЕТ зі спеціальностей «Теплоенергетика» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Молодших спеціалістів за цими напрямками готують енергетичні коледжі, і далі вони продовжують навчання на кафедрі ТЕ та ЕТ УІПА за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр», а найбільш здібні і талановиті вступають до аспірантури задля навчання за вищім освітнім рівнем- здобуття наукового ступеня доктора філософії (галузь знань 15.Автоматизація та приладобудування; спеціальність  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; освітня програма » Якість, стандартизація та сертифікація»).

    За останні 5 років закінчили аспірантуру та захистили кандидатські дисертації за цим науковим напрямком 6 випускників і працівників кафедри, на теперішній час навчаються 8 аспірантів під науковим керівництвом д.т.н.,проф. Канюка Г.І. та к.т.н.,доц. Мезері А.Ю.

     Таким чином, кафедра ТЕ та ЕТ готує кваліфіковані інженерні, інженерно-педагогічні та наукові кадри за всіма освітніми рівнями для найбільш актуальних перспективних напрямків розвитку промислового-господарського комплексу, освіти та науки України.


Історія кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації

Після реорганізації Харківського гірничого інституту спочатку в ХІГМАВТ, потім у ХІВЕ, викладачі охорони праці в 1967 році перейшли в Український заочний політехнічний інститут (УЗПІ), де і була заснована кафедра Охорони праці.

Організатором кафедри і першим її завідувачем став Карпухін Володимир Дмитрович. У числі викладачів-основоположників кафедри - Гордейко Олег Миколайович, Ковалевський Петро Іванович , Іллінський Борис Дмитрович, Головкін Геннадій Васильович, Преріс Анатолій Маркович, Мазник Неллі Яківна, Лекарев Валентин Олександрович, Головченко Георгій Тихонович. Досвідчені працівники, чудові фахівці, вони створили одну з кращих кафедр Охорони праці серед ВНЗ Харкова. Незабаром лави кафедри поповнили відмінні фахівці, багато з яких прийшли з виробництва. Серед них — Грицай Анатолій Костянтинович, Кравчанін Володимир Денисович, Наум Борисович Крупецький, Діна Костянтинівна Зінченко, Валентин Григорович Легостаєв, П.С. Кириченко, В.Ф. Романенко, В. А. Небитов, Є. Р. Грінкер, А. Т. Оре. Викладачі кафедри навчали студентів усіх спеціальностей інституту.

У 1973 р завідувачем кафедри став канд. техн. наук доц. Головченко Георгій Тихонович. У 70-і рр. на кафедрі була створена необхідна лабораторна база, всі навчальні дисципліни отримали належне навчально-методичне забезпечення, зросли обсяги науково-дослідної роботи. Кафедра володіла великим науковим потенціалом, що підтверджується кількістю госпдоговорів. Виконання численних робіт госпдоговірної тематики сприяло підвищенню практичної кваліфікації викладачів і забезпечувало зв'язок кафедри з виробництвом. З часом при кафедрі була організована галузева науково-дослідна лабораторія (ГНДЛ) Міністерства електротехнічної промисловості, в якій виконувалися роботи з госпдоговорами з Ленінградським заводом «Електросила» та Харківським заводом «Електроважмаш».

Основні напрямки кафедри та ГНДЛ:

  • дослідження та розробку нових систем очищення і контролю забруднення навколишнього та виробничого середовища;
  • дослідження та розробка систем автоматичного контролю концентрації вибухонебезпечних газів у виробничому приміщенні;
  • аналіз виробничого травматизму;
  • вплив функціонального стану працівника на безпеку праці.

Щорічний обсяг НДР становив 130—150 тис. крб. Щорічний економічний ефект від впровадження виконаних кафедрою робіт становив 250—350 тис. крб.

Кафедрою була розроблена система автоматизованого контролю витоків водню при дослідженні турбогенераторів на стендах ЛПЕО «Електросила». Пристрій демонструвалося на ВДНГ СРСР.

З 1983 р кафедру очолив професіонал високого класу, канд. техн. наук, доц. Тулупов Сергій Дмитрович. До роботи в УЗПІ він довгий час очолював гірську технічну інспекцію Донбасу. На кафедрі сформувався колектив висококваліфікованих талановитих педагогів. За короткий період були створені навчальні плани дисциплін, конспекти лекцій, написані методичні вказівки з дипломного проектування; створені дві навчальні лабораторії та поставлені 14 нових лабораторних робіт. Більше половини викладачів мали вчені ступені чи звання.

У 2006 р на кафедрі відкрито спеціальність 7.010104 «Професійна освіта. Безпека життєдіяльності та охорона праці».

З 2007 року кафедру очолив Тріщ Роман Михайлович. Спеціальність «Професійне навчання. Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні» переходить з кафедри технологій управління якістю в машинобудуванні, якою керував професор Арпентьєв Борис Михайлович, на кафедру охорони праці та навколишнього середовища. У зв'язку з чим і змінюється назва кафедри.

Зараз кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації готує фахівців за трьома спеціальностями:

  • «Професіна освіта. Мeтрологія, стандаpтізація та сeртіфікація»;
  • «Професійна освіта. Оxорона праці»;
  • «Якість, стандаpтізація та сeртіфікація»

 

Склад кафедри (1978 р.)

Склад кафедри 1978
Верхній ряд:
Оре А.Т., Кравчанін В.Д., Крупецький М.Б., не встановлена, Зінченко Д.К., не встановлена, Легостаєв В.Г.
Середній ряд:
Кіріченко П.С., не встановлений, Романенко В.Ф., Грицай А.К., Нєбитов В.А., Головкін Г.В., Левицька 3.М., Грінкер Е.Р.
Нижній ряд:
Омельченко С.Т., Тулупов С.Д., Головченко Г.Т., Гордейко О.М., Ковалевський П.І., Хорхордин М.І.


Склад кафедри (1998 р.) 

Склад кафедри 1998
Верхній ряд:
Філенко І.О., Неженець С.М., Маковецький М.О., Шкурко І.С., Кравчанін В.Д., Грицай А.К., Солдатов О.В.
 Нижній ряд:
 Назаров С.І., Рубан Ю.С., Тулупов С.Д., Іванов В.Г., Краснокутська Т.Б., Дроздов М.В.


Склад кафедри (2001 р.) 

Склад кафедри 2001

Зліва направо:

Краснокутська Т.Б., Полухін А.І., Іванов В.Г., Кравчанін В.Д., Скворчевська О.В., Лис Ю.С., Солдатов О.В., Єфіменко Н.П., Купрікова О.В., Тулупов С.Д.
 Сидить:
 Шкурко І.С.


Склад кафедри (2012 р.) 

Склад кафедри 2012 
Верхній ряд:
Смирнитська М.Б., Черняк Е.М., Лис Ю.С., Кіпоренко Г.С., Дейнеко Т.С., Курський Ю.С., Солдатов О.В.
Середній ряд:
Поліщук С.М., Сиротюк І.Ю., Краснокутська Т.Б., Тріщ Р.М., Москаленко М.В., Кліменко В.М.
Нижній ряд:
Чіжикова В.М., Артюх С.М., Тулупов С. Д., Постельняк І.Є., Пащенко Е.А., Грицай А.К., Михайлусь В.Ю.


Склад кафедри (2015 р.) 

Склад кафедри 2015
Зліва направо:
Черняк О.М., Тріщ Г.М., Малецька О.Є., Артюх С.М., Солдатов О.В., Тріщ Р.М., Шматков Д.І., Кіпоренко Г.С., Козека М.В., Постельняк І.Є., Лис Ю.С., Поліщук С.М., Бурдейна В.М., Михайлусь В.Ю.

 

​​​​
Догори